Kultura a technologie

Evropská veřejná licence

Pro licencování software, který bude financován z kapes českých daňových poplatníků (granty na svobodné projekty), počítáme s licencí, která by ochránila navenek investice našeho státu, tak aby na výsledcích naší práce nemohl nikdo parazitovat, zároveň ale musí zůstat zachována svobodná povaha daného software. Licence by měla vycházet z licence GNU GPL, s tím rozdílem, že by podmiňovala užití SW lidmi neevropského původu zaplacením nákladů vývoje našemu státu, popřípadě jiné organizaci zastupující národ jako etnicky a kulturně homogenní skupinu kolektivně investující do tvorby kultury. I při zohlednění těchto plateb vyjde třetí svět takovýto svobodný software levněji než software protlačovaný nadnárodními korporacemi.

Vzdělávání mládeže

Nutným předpokladem tvorby svobodného obsahu, přesněji řečeno jakéhokoliv kvalitního obsahu, jsou lidé, kteří jsou této tvorby vůbec schopni. Součástí tvorby svobodného obsahu je výchova mládeže tak, aby byli schopni tvořit kvalitní obsah o který bude zájem a který bude společenství kulturně povznášet. Investice do takových kreativních jedinců se společnosti vrátí podstatně více než plýtvání prostředky na vzdělávaní nevzdělatelných nepřizpůsobivých bez jakéhokoliv talentu a vůle, což je bohužel politika prosazovaná současnou vládou. Musíme si tedy softwarové specialisty a umělce vychovat sami, jakákoliv sugerovaná představa, že se kvalifikované síly vynoří odkudsi z džungle nebo, že se intelektuální práce přesune například do Indie, kde je mizivá cena práce je v rozporu s realitou. Už dnes firmy zjišťují, že výsledky takové levné práce se poté často dost draze zpravují právě zde. Navíc po třetím světě rozhodně neběhají tisíce kvalifikovaných programátorů z chatrče a ceny těch několika schopných už dosáhly Evropského průměru. Představy o dovozu kvalifikovaných sil jsou ještě více mimo realitu, ze dvou důvodů. Jednak je globální přebytek kvalifikovaných pracovníků mýtus jednak mohou jít i jinam, kde platí více, ale především, smysl existence naší společnosti je v sebezdokonalování vlastních schopností včetně intelektuálních a kreativních nikoliv v degeneraci a konzumu.
V rámci výchovy tedy budeme mladé generaci vštěpovat nejen znalosti, které jsou přímo použitelné k tvůrčí činnosti, ale i chuť k tvorbě a bádání, pozitivní postoje k profesím kreativních profesionálů, přirozenou úctu k výsledkům jejich činnosti a z toho vyplývající společenskou prestiž, a zejména vědomí pospolitosti při tvorbě těchto statků. Neboť na jejich tvorbě bude spolupracovat materiálně celý národ . Mladý člověk, který bude tvořit pro společnost musí být nejen schopný profesionál, ale musí mít i jistotu, že nebude nahrazen nějakým cizincem jen proto, že je tento cizinec ochoten dočasně pracovat za misku rýže. Také musí být osvobozen od diktátu nadnárodních korporací. V případě umělce to je osvobození od diktátu vkusu a kulturního kontextu díla, zejména absence neomarxistické politické korektnosti. V případě programátorů se jedná o osvobození od technologicko-marketingových požadavků nadnárodních firem a soustředění se na uživatele a užitečnost díla. Dále by měl mladý člověk získat právní vědomí v oblasti informatiky alespoň do té míry, že chápe hlubší podstatu nebezpečnosti omezování svobody projevu a zásahů do soukromí jakou předvádí tento režim.

Autorská daň

Ačkoliv korporace křičí o poškozování autorských práv, vybírá se ve prospěch těchto soukromých organizací „autorská daň“ z datových nosičů. Tato daň je předepsána zákonem, ale proudí zcela do soukromých kapes. To jim ale nebrání v pokřiku jak jsou jejich autorská práva pošlapávána, klasické chutzpah. Plátci této daně jsou všichni, kdo si kupují CD, DVD nosiče, USB paměti a pevné disky a jiná záznamová média nezískávají platbou této daně nic, což považujeme za nehorázné vysávání. Požadujeme okamžité zrušení této daně, nebo její přesměrování od korporací směrem k financování svobodného obsahu, který by byl bezplatně dostupný uživatelům. Budou placeni přímo autoři nikoliv mezinárodní mediální korporace. Rovněž je důležité si všimnout, že stejné mediální korporace jaké vysávají české občany při koupi datových nosičů, rozpoutávají nenávistné kampaně proti národnímu socializmu. Tato klíšťata rozdrtíme, vyženeme je z ČR, jedině národní socializmus vás osvobodí od těchto feudálních poplatků.
Další forma vymáhání autorských daní představuje výběr autorských poplatků za reproduktory a obrazovky umístěné ve veřejně přístupných podnicích jako jsou restaurace, obchody, hotely. I tato daň plyne k mediálním korporacím a je pro nás nepřijatelná jak formou tak i způsobem určení. Vybírají ji přímo firmy jako Intergram, OSA, Oaza z pověření ministerstva kultury. Postaráme se aby toto privilegium výběru výpalného bylo okamžitě zrušeno.